KAMU EMEKÇİLERİ BUGÜN GREVDEYDİ

Kamu emekçileri; AKP hükümetinin  bir taraftan kamuda esnek, güvencesiz ve performansa dayalı çalıştırmayı yaygınlaştırıp, taşeronlaştırma ve özelleştirme uygulamalarıyla kamuyu talan etmesine, diğer taraftan da uluslararası sözleşmeleri ve Anayasayı yok sayarak, kamu emekçilerinin meşru mücadelesini, grevli toplu sözleşme hakklarını kullanmalarını devletin bütün olanaklarını kullanarak engellemesine karşı, insanca yaşayacak temel bir ücret, ek ödemelerin emekli aylıklarına yansıtılması, baskı, ceza ve sürgünlerin durdurulması, herkese parasız sağlık hakkı talepleriyle KESK ve Türk Tabipler Birliğinin çağrısı ile iş durdurarak alanlara çıktı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamu emekçileri;

Grev hakkının yasal teminat altına alındığı toplu sözleşme düzeni için,

Kamu hizmetlerinin ticarileştirilmesine son verilmesi için,

Ülkenin “KHK”lerle yönetilmesine son verilmesi için,

4/C, 4/B, 50/D, 4924 veya taşeron adı altında sürdürülen güvencesiz çalıştırmaya son verilmesi için,

Emekçilere dayatılan angarya ve zorunlu fazla mesaiye son verilmesi için,

Temel ücretlerin arttırılarak, gerçek bir eşit işe eşit ücret sistemi için,

Ek ödemelerin tüm emekçilere ve emekliliğe yansıtılması için,

Net asgari ücretin 1000 TL’ye çıkarılması ve bu tutarın vergi dışında bırakılması için,

Hukuksuz, haksız ve mesnetsiz biçimde yapılan gözaltı ve tutuklamalara son verilmesi, tutukluların serbest bırakılması için,

TTB ve sağlık emekçileri örgütleri de;

Sağlık hizmetlerinin ticarileştirilmemesi için,

Devlet hastanelerini şirket hastanelerine dönüştürülmemesi için,

Kamu sağlık kurumlarının özelleştirilmemesi için,

Sağlık çalışanlarını köleleştirmeyi amaçlayan 663 sayılı KHK’ye karşı alanlarda idi.

21 Aralık Çarşamba günü hastaneler zorunlu hizmetler dışında çalışmadı, okullar, vergi daireleri, trenler hizmet vermedi. Hizmet alanlarında üretimi durduran emekçiler, illerde merkezi yerlerde basın açıklamaları ve yürüyüşler düzenleyerek hakları için alanlardaki yerlerini aldı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESK ve Türk Tabipler Birliği’nin öncülüğünde TÜRK-İŞ, DİSK, TMMOB, Siyasi Partiler ve demokratik kitle örgütlerinin desteği ile pek çok ilde alanlara çıkan emekçiler “AKP’nin emekçiler üzerindeki politikalarına ve AKP güdümlü sendikalara hayır” dedi.

Sendikamız, başta İstanbul olmak üzere İzmir, Ankara, Gaziantep, Mersin, Adana ve Bursa’da yapılan açıklama ve yürüyüşlere tüm yönetici, temsilci ve çok sayıda üyesi ile birlikte katıldı. Genel başkanımız ve merkez yönetim kurulu üyelerimiz, Sendikal Güç Birliği Platformunu oluşturan diğer sendikaların genel başkan ve yöneticileriyle birlikte İstanbul Çapa’da başlayıp Beyazıt meydanına kadar devam eden yürüyüşe katıldılar.

İstanbul’da Beyazıt meydanında yapılan mitingde KESK genel sekreteri İsmail Hakkı Tombul, TTB merkez yönetim kurulu üyesi Osman Öztürk, DİSK genel başkan vekili Tayfun Görgün ve SGBP adına Hava-İş genel başkanı Atilay Ayçin birer konuşma yaptılar. Konuşmacılar; AKP hükümetinin sağlıkta dönüşüm adı altında yaptığı değişiklikle sağlığı her aşamada paralı getirdiğini, güvencesiz ve performansa dayalı çalışma dayatmasından halkın zarar göreceğini, bundan sonra da mücadelenin devam edeceğini söylediler.

TÜMTİS olarak kamu emekçilerinin haklı mücadelesini destekliyor ve talepleri karşılanana kadar bugün olduğu gibi bundan sonra da her zaman yanlarında olacağımızı beyan ediyor, “talepleri, taleplerimizdir” şiarıyla mücadeleye omuz vereceğimizi ilan ediyoruz.